Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Safety Factory organiseert. Safety Factory gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Wijze van annuleren

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, wordt er een plaats voor u vrijgehouden en hiermee heeft u zich verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving wordt ingetrokken, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@safetyfactory.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van bedrijfsnaam/cursistnaam, betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

Annuleringskosten

Bij annulering tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen

In de gevallen waarin Safety Factory in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus heeft georganiseerd, wordt aan de wederpartij bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt aan de wederpartij € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht.

Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het bank- of postbanknummer van de wederpartij.

In-de-plaatsstelling

Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, kunt u een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in principe geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@safetyfactory.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam, bedrijfsnaam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.

Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk in overleg en wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

Overmacht Safety Factory

Safety Factory behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, zulks ter beoordeling van Safety Factory, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door Safety Factory, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.

Overmacht deelnemer

Indien zich een overmachtssituatie voordoet aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een overlijden, ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtssituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal Safety Factory, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In zulks voorkomende gevallen, ter beoordeling van Safety Factory, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Safety Factory kan echter niet worden verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

Klachtenprocedure

Safety Factory hecht veel waarde aan de mening van haar klanten en cursisten. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van Safety Factory. Na afloop van uw cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier, welke wij graag retour zien om onze kwaliteit te verbeteren waar nodig.

Eventuele klachten vernemen wij graag digitaal via het e-mailadres info@safetyfactory.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd.

* Wanneer u de inschrijving wordt geannuleerd, moeten wij ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail op de hoogte zijn gesteld. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

Disclaimer

De website van Safety Factory is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en Safety Factory is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Safety Factory.

Extra Informatie: KVK 24438651