Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Safety Factory te Papendrecht, uitgebrachte offertes en op alle door of namens Safety Factory gesloten overeenkomsten met derden, nader te noemen de wederpartij, met betrekking tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten en/of het geven van opleidingen.
 2. Afwijkende bedingen binden Safety Factory slechts na uitdrukkelijke schriftelijke akkoordbevinding harerzijds, en alleen voor de overeenkomst waarop die akkoordbevinding betrekking heeft.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij binden Safety Factory niet, tenzij die voorwaarden door Safety Factory uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Deze voorwaarden gelden ook ingeval de uitvoering van de overeenkomst door Safety Factory geheel of ten dele is opgedragen aan personeel of hulpkrachten dan wel derden.

Overeenkomsten

Door of namens Safety Factory gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend bindend voorzover deze schriftelijk door Safety Factory zijn vastgelegd en/of bevestigd. Mondelinge of telefonische afspraken, adviezen of instructies welke niet schriftelijk zijn bevestigd zijn derhalve niet bindend, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Prijzen

 1. a) De door Safety Factory opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopsprijzen, koersen van buitenlandse valuta, lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen en betalingen. Ingeval van verhoging van een of meer van deze prijsbepalende factoren na totstandkoming van de overeenkomst is Safety Factory gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen inclusief verpakking en BTW.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Safety Factory is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt. Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende geval, is de aansprakelijkheid van Safety Factory beperkt tot het aankoopbedrag van het geleverde goed, dan wel geleverde dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Safety Factory is het niet toegestaan het beeldmerk van Safety Factory te (laten) voeren, gebruiken of verveelvoudigen en/of te exploiteren.

Eigendomsvoorbehoud

Safety Factory behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en renten en eventuele schadevergoeding wegens aan de wederpartij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst volledig zal hebben voldaan. De eigendom gaat eerst over op de wederpartij op het moment dat de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Safety Factory heeft voldaan, onverminderd de opschortingsrechten van Safety Factory ingevolge de bepalingen van titel 1, afd. 7. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling

 1. Betaling van de overeengekomen c.q. begrote prijs en/of opleidingskosten, vindt steeds plaats voor de uitlevering/uitvoering van de opdracht c.q. het inschrijven voor een cursus of evenement, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij de wederpartij nimmer beroep kan doen op korting, schuldvergelijking of verrekening.
 2. Indien Safety Factory betaling op factuur heeft toegestaan is de wederpartij verplicht de koopprijs binnen veertien dagen na factuurdatum contant ten kantore van Safety Factory dan wel op een van de bank- of girorekeningen van Safety Factory te voldoen.
 3. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van alle deswege door Safety Factory geleden en te lijden schade.
 4. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder aanmaning of ingebrekestelling rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag te rekenen vanaf de factuurdatum tot en met de maand waarin volledige betaling plaatsvindt. Telkens na afloop van een jaar sedert de factuurdatum wordt het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 5. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke -waaronder de volledige kosten van rechtskundige bijstand-, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom of het onbetaalde deel daarvan, met een minimum van € 500,--.
 6. Indien de wederpartij op de vervaldag in gebreke is gebleven aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is Safety Factory gerechtigd de geleverde zaken bij de wederpartij op diens kosten terug te halen, onverminderd de betalingsverplichting van de wederpartij en onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 7. Indien in afwijking van het bepaalde in art. 3 leveringen/ diensten/opleidingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst, gaat de wederpartij akkoord met doorbelasting van gemaakte kosten op basis van nacalculatie, waarbij de administratie van Safety Factory jegens de wederpartij bindend is. Betaling dient alsdan plaats te vinden overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Cursussen/Opleidingen

 1. a) Na inschrijving voor een cursus of opleiding is de wederpartij verplicht deze ten uitvoer te laten brengen en het totaalbedrag van de overeengekomen kosten te voldoen.
 2. Annulering van een inschrijving is slechts mogelijk tot uiterlijk één week voor de aanvang van de cursus c.q. opleiding en slechts indien de overeengekomen kosten volledig zijn voldaan. Bij een geldige en tijdige annulering conform deze bepaling restitueert Safety Factory aan de wederpartij 50% van het door deze betaalde bedrag. De overige 50% worden aangemerkt als afkoopsom.
  - Definitie annulering: Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
  - Wijze van annuleren: Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, wordt er een plaats voor u vrijgehouden en hiermee heeft u zich verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer de inschrijving wordt ingetrokken, moeten wij uw annulering ten minste één week voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@safetyfactory.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van bedrijfsnaam/cursistnaam, betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.
  - Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
  - Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen: In de gevallen waarin Safety Factory in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus heeft georganiseerd, geldt bij annulering het onder sub b bepaalde. Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht.
  - Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het IBAN banknummer van de wederpartij.
  - In-de-plaats stelling: Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, kunt u een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in principe geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 72 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@safetyfactory.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam, bedrijfsnaam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.
  - Verplaatsen van deelname door de cursist: Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk in overleg en wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

Overmacht

 1. Safety Factory behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, zulks ter beoordeling van Safety Factory, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door Safety Factory, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.
 2. Indien zich een overmachtssituatie voordoet aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een overlijden, ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtssituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal Safety Factory, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van Safety Factory, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Safety Factory kan echter niet worden verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

Klachtenprocedure

Safety Factory hecht veel waarde aan de mening van haar klanten en cursisten. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van Safety Factory. Na afloop van uw cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier. Eventuele klachten vernemen wij graag digitaal via het e-mailadres info@safetyfactory.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd.

Ontbinding

 1. Safety Factory is gerechtigd de overeenkomst of het onuitgevoerde gedeelte daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest alsook ingeval van liquidatie van de onderneming c.q. staking van het bedrijf van de wederpartij.
 2. Door de ontbinding worden alle over en weer bestaande vorderingen van partijen onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 3. Ingeval van ontbinding door Safety Factory op grond van de hiervoor bedoelde redenen is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle deswege door Safety Factory geleden en te lijden schade.

Wijziging van algemene voorwaarden

Safety Factory is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig en tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen aan de wederpartij kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de overeenkomst van toepassing zijn.

Domicilie, geschillen

 1. Partijen kiezen terzake de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Papendrecht.
 2. Op alle met Safety Factory gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle uit de hier bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wet c.q. internationale verdragen dwingendrechtelijk een ander bevoegd forum heeft aangewezen. Nochtans is Safety Factory bevoegd een geschil aanhangig te maken bij het gerecht dat volgens de wet bevoegd is, of bij het gerecht dat bevoegd is in het land waar de wederpartij is gevestigd.