RI&E

In de Arbeidsomstandighedenwet staat omschreven dat elk bedrijf met personeel verplicht is om een RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie) te hebben. Daarnaast is het Plan van aanpak een verplicht onderdeel van een RI&E.

De RI&E is een voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met het inzicht van de risico’s binnen een bedrijf. Met een RI&E worden alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht en worden deze gericht aangepakt. In het Plan van aanpak staat aangegeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Pas als u weet waar de risico’s liggen binnen u bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen.

De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet uw RI&E dan ook bijgesteld worden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een meerjarenplan gestart om ervoor te zorgen dat bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben. De inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is, inclusief Plan van aanpak.

Wanneer u meer dan 25 werknemers in dienst heeft is het toetsen van een RI&E verplicht. De RI&E wordt dan getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Indien u minder dan 25 werknemers in dienst heeft en u kunt gebruik maken van een erkende branche RI&E, dan hoeft de RI&E niet getoetst worden.